Doel ZOBK

Doorzoek onze site

Doelstelling en activiteiten ZOBK

We zetten de doelstellingen en activiteiten nog even voor u op een rij:
 • stimuleren van liefhebbers om de ZOBK-rassen te fokken, te verbeteren en in stand te houden. Onze rassen hebben u echt nodig 
 • bemiddelen bij het kopen en verkopen van fokdieren met als doel meer fokkers te helpen aan goede dieren
 • jaarlijks organiseren van een fokkersdag en een voorjaarsbijeenkomst om kennis, ervaringen en dieren uit te wisselen en de onderlinge band te verstevigen 
 • uitzetten van prijzen om de fokkerij, het tentoonstellen van de dieren en een gezonde en plezierige onderlinge 'strijd' te stimuleren
 • tweemaal per jaar publiceren van het clubblad 'ZEKER en VAST'
 • behartigen van de belangen van haar leden bij de bonden, de standaardcommissie en de keurmeestervereniging
 • verhogen van de bekendheid van onze rassen in algemene zin, bv. door een maandelijkse clubpublicatie in het fokkersblad Kleindier Magazine
 • publiceren en onderhouden van de ZOBK-website om de bekendheid van onze rassen nog verder te vergroten en geïnteresseerde personen te voorzien van informatie over de ZOBK en haar rassen. Informatie geven is belangrijk en blijft altijd noodzakelijk.


Reglement voor erkenningen van nieuwe rassen en kleurslagen

KLN heeft een Reglement voor Erkenning opgesteld waaraan iedere in Nederland aangesloten fokker en speciaalclub zich moet houden indien er een nieuwe creatie wordt voorgebracht. Voor het uitgebreide reglement zie http://www.kleindierliefhebbers.nl/downloads/KLN_reglementen_erkenning_hoenders.pdf

 

Basis-uitgangspunten ZOBK-rassen

De ZOBK heeft een overzicht gemaakt van kleurslagen en/of rassen die passen binnen de raskenmerken. Indien een fokker een nieuwe variant wil laten erkennen kan hij hieronder al zien wat de basisuitgangspunten zijn.

Om het de ZOBK mogelijk te maken een mening te vormen over nog niet door de KLN erkend zijnde varianten van de bij de ZOBK ondergebrachte rassen, dienen op de fokkers­dag voorafgaande aan het ten­toon­stellings­seizoen waarin bij de KLN erkenning wordt aangevraagd, dieren aan het bestuur te worden aangeboden.

Zowel jonge als oude dieren en wel in beide geslachten, dienen op de fokkers­dag aan­wezig te zijn. Tevens dient voorafgaande aan de fokkers­dag een schriftelijke be­schrijving van de beoogde doelstelling aan het secre­tariaat van de ZOBK te worden aangeboden. Van nieuwe variëteiten die aan de KLN ter erkenning worden aan­geboden, maar niet volgens de bovenstaande pro­cedure aan de ZOBK zijn aan­geboden, kan geen mening wor­den gevormd door de ZOBK en in deze gevallen zal er dus altijd negatief aan de KLN geadviseerd worden.

In overleg tussen het ZOBK-bestuur en de fokker(s) die een nieuwe variëteit aan de ZOBK aanbieden, zal bepaald worden op welke tentoon­stel­ling(en) de nieuwe variëteit zal worden ingezonden en door welke keurmeesters zij daar beoordeeld zal worden. Dit voorzover het niet strijdig is met het KLN- erkenningsreglement.

 

Basis-erkenningsbesluiten:

De volgende basis-erkenningsbe­sluiten zijn op alle bij de ZOBK onder­gebrachte rassen van toepas­sing:
 1. Over alle nieuw ter erkenning aangeboden variëteiten die niet in het land van oor­sprong erkend zijn, zal al­vorens tot een definitief advies te komen, eerst over­leg met de speciaalclub(s) in het land van oorsprong ge­pleegd worden.
 2. In principe zal over alle ter erkenning aangeboden vari­teiten die in het land van oorsprong erkend zijn, door de ZOBK positief geadviseerd worden, mits de op de fok­kersdag aangeboden kwaliteit aan een minimale G kwalifi­catie (91 pt) volgens de standaard van het land van oorsprong voldoet.
 3. Teneinde dit te kunnen bepa­len zal overleg met de op de fokkersdag aanwezige keur­meester(s) gepleegd worden. De keurmeester(s) zullen voor­af­gaande aan de fokkers­dag benaderd worden voor deze taak.
  In principe komen afwijkingen aan het 'normale' gevederte zoals zijde­vederig­heid en krul­vederigheid, niet voor erkenning in aanmerking.
  Ook de volgende afwijkingen aan de 'normale' lichaamsvorm van de bij de ZOBK onderge­brachte rassen komen niet voor erkenning in aanmerking:
  - Meertenigheid (5e teen)
  - Kortbenigheid
  Wijzigingen in de kamvorm van de bij de ZOBK ondergebrachte rassen komt eveneens niet voor erkenning in aanmerking.
  Deze basisregel kan door de algemene ledenvergadering, d.m.v. een meerder­heids-­be­sluit, worden omgezet in een gewijzigd principe-besluit of komen te vervallen.
 4. In principe komen afwijkingen aan de 'normale' lichaamsvorm bij de Doornikse kriel, de Bassette, de Belgische kriel en de Waasse kriel zoals staartloosheid en kuif, niet voor erkenning in aanmerking. Behoudens de kuif geldt deze regel ook voor de Watermaalse baardkriel. Deze basisregel kan door de algemene leden­vergadering, d.m.v. een meer­der­heids-besluit, worden om­gezet in een gewijzigd prin­cipe-besluit of komen te ver­vallen.


Rasspecifieke erkenningsbeslui­ten:

Doornikse kriel:
Andere dan het ras-specifieke driekleurig bonte tekeningspa­troon, worden niet wenselijk ge­acht. Wijziging van het bruin, zwart of het wit in een andere kleur komen in principe voor er­kenning in aanmerking mits zij niet ten koste gaan van het ras-specifieke tekeningspatroon.

Hierbij kan gedacht worden aan het wijzigen van het zwart in blauw of parelgrijs. Wijziging van bijvoorbeeld het bruin in zilverwit zou leiden tot een tweekleurig tekeningspatroon en komt derhalve niet in aanmerking.
 
Bassette:
De volgende tekeningspatronen met al hun kleurvarianten worden niet wenselijk geacht:
 • Pelling
 • Lovering
 • Toeping
 • Pareling/bont-tekening
 • Zoming
Dit betekent dat Bassettes in de patrijs-, columbia-, kwartel-va­rianten en eenkleurig, in prin­cipe voor erkenning in aanmerking komen.

Belgische en Waasse kriel:
Andere dan varianten op het pa­trijs-tekeningspatroon in de ruimste zin des woords, worden niet wenselijk geacht.
Deze stellingname betekent dat onder meer tarwekleurige en zalmkleu­rige Belgische en Waassekrielen naast de reeks patrijsvarianten voor er­kenning in aanmerking kunnen ko­men.
 
Ukkelse en Everbergse baardkriel:
De volgende tekeningspatronen met al hun kleurvarianten worden niet wenselijk geacht:
 • Pelling
 • Lovering
 • Toeping
 • Zoming, behoudens blauw ge­zoomd
 • Patrijstekening
Dit betekent dat Ukkelse en Everbergse baard­krielen in de kwartel-, columbia- porselein-varianten en eenkleu­rig, in principe voor erkenning in aanmerking komen.
 
Grubbe baardkriel:
De volgende tekeningspatronen met al hun kleurvarianten worden niet wenselijk geacht:
 • Pelling
 • Lovering
 • Toeping
 • Zoming, behoudens blauw ge­zoomd
Dit betekent dat Grubbe baard­krielen in de kwartel-, patrijs-, columbia-, porselein-varianten en eenkleurig, in principe voor er­kenning in aanmerking komen.

NB: De Grubbe baardkriel is de staartloze variant van de Antwerpse baardkriel. Indien een kleurslag bij dit ras erkend wordt, zal de Grubbe baardkriel in dezelfde kleurslag erkend zijn. ZOBK heeft geen invloed op de standpunten die de Antwerpse BaardkrielClub heeft bij erkenningsaanvragen.
 
Watermaalse en Bosvoordse baardkriel
De volgende tekeningspatronen met al hun kleurvarianten worden niet wenselijk geacht:
 • Pelling
 • Lovering
 • Toeping
 • Zoming, behoudens blauw ge­zoomd
 • De kuif afwijkend gekleurd van het lichaam (zwarte-wit­kuif)
Dit betekent dat Watermaalse en Bosvoordse baardkrielen in de kwartel-, pa­trijs-, columbia-, porselein-va­rianten en eenkleurig, in prin­cipe voor erkenning in aanmerking komen.